Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2567
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
22
พฤษภาคม2567
เหตุการณ์
ด้านบวก
2
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  -
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  1
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก ท้องที่บ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
 • 2
  • จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บริเวณคลองสุนัขหอน แม่น้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้ขยะรวม 362 กก.
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์