Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2567
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11
กรกฎาคม2567
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  2
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  2
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ยึดลอบพับได้30 ชุด เรือ 1 ลำ บริเวณชายฝั่งทะเลต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • 2
  • พบหญ้าคาทะเลใบขาดสั้น ไม่สมบูรณ์ มีสีเขียวและสีน้ำตาลปนกัน พื้นที่กลุ่มเกาะศรีบอยา จ.กระบี่ และอ่าวขาม จ.ตรัง
 • 3
  • พบซากเต่าตนุลอยน้ำบริเวณใกล้อ่าวไผ่ เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
 • 4
  • พบซากเต่าตนุลอยตาย บริเวณหน้าปากคลองเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์