สภาพอากาศและคลื่นในทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันออก วันที่ 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
 • สภาพอากาศโดยทั่วไป
  เมฆเป็นส่วนมาก
 • ทิศทางลม
  ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • อุณหภูมิต่ำสุด
  28 องศาเซลเซียส
 • ความเร็ว
  6 กม./ชม.
 • อุณหภูมิสูงสุด
  30 องศาเซลเซียส
 • ความสูงคลื่น
  คลื่นปานกลาง
 • ปริมาณฝน
  40 %