สภาพอากาศและคลื่นในทะเล อันดามันตอนบน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
 • สภาพอากาศโดยทั่วไป
  มีเมฆมาก
 • ทิศทางลม
  ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • อุณหภูมิต่ำสุด
  23 องศาเซลเซียส
 • ความเร็ว
  13 กม./ชม.
 • อุณหภูมิสูงสุด
  30 องศาเซลเซียส
 • ความสูงคลื่น
  คลื่นรุนแรง
 • ปริมาณฝน
  70 %